Algemene Voorwaarden

The Talent Inn

 

1. INLEIDING

1.1. Onderliggend vind je de Algemene Gebruiksvoorwaarden voor Kandidaten van Talent Inn. Wij adviseren je deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen bij het gebruik van de Service van Talent Inn.

1.2. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Service, waaronder het Account, Online Portaal, Website en alle overige door Talent Inn verleende diensten

1.3. De met een hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis zoals gedefinieerd in art. 2 van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

1.4. We wijzen je erop dat deze Algemene Voorwaarden op elk moment kunnen worden gewijzigd. De versie op de website is de meest recente versie en deze is van toepassing.

2. DEFINITIES

2.1. Account: Het Account dat toegang geeft tot een Online Portaal nadat de Kandidaat toestemming heeft gegeven voor het verwerken van zijn / haar (persoons) gegevens en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard.

2.2. Algemene Gebruiksvoorwaarden: deze algemene gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Service van Talent Inn.

2.3. Bedrijf: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Service om in contact te komen met Kandidaten voor het vervullen van een vacante positie.

2.4. Kandidaat: een natuurlijk persoon die de Service gebruikt om een nieuwe vaste functie te vinden.

2.5. Online Portaal: de persoonlijke online omgeving van een Kandidaat waar Talent Inn een overzicht publiceert van zijn / haar Profiel en waarbinnen de Kandidaat kan solliciteren op vaste functies. 

2.6. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen de Kandidaat en Talent Inn waarop deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

2.7. Privacy Statement: het document dat beschikbaar is op de Website en dat beschrijft onder welke voorwaarden Talent Inn persoonsgegevens verwerkt en opslaat en welk (document) integraal onder deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is opgenomen en onlosmakelijk onderdeel hiervan uitmaakt.

2.8. Profiel: de informatie over en (persoons)gegevens van de Kandidaat, waaronder assessment resultaten en voorkeuren met betrekking tot werkomgeving.

2.9. Talent Inn: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The Talent Inn B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer 80721338.

2.10. Service: de door Talent Inn aangeboden dienst, bestaande uit het bij elkaar brengen van Kandidaten en Bedrijven met als doel een arbeidsverhouding tot stand te brengen.

2.11. Website: de website van Talent Inn, bereikbaar via www.talentinn.com alsmede alle onderliggende pagina’s.

3. ALGEMENE BEPALINGEN

3.1. De Service van Talent Inn bestaat uit het bij elkaar brengen van Kandidaten en Bedrijven met als doel een arbeidsverhouding tot stand te brengen.

3.2. Talent Inn is een bemiddelaar en op geen enkele wijze partij in een eventuele arbeidsverhouding.

3.3. De inhoud van en het getoonde binnen het Online Portaal en de Website geniet auteursrechtelijke bescherming. Talent Inn of aan haar gelieerde (rechts)personen zijn houder van deze rechten. Het is de Kandidaat niet toegestaan (delen van) het Online Portaal en de Website te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, anders dan voor het in de Algemene Gebruiksvoorwaarden omschreven gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Talent Inn.

3.4. Het Online Portaal en de Website mogen alleen gebruikt worden voor handelingen die verband houden met de Service van Talent Inn. Het is de Kandidaat niet toegestaan om handelingen te verrichten die geen verband houden met deze Service. Een Kandidaat die van mening is dat bepaalde handelingen niet passen binnen de doelstelling van het Online Portaal en / of de Website, dient dit onverwijld aan Talent Inn te melden.

3.5. Het is aan Talent Inn om te beoordelen of een handeling van een Kandidaat past binnen de doelstelling van het Online Portaal en/ of de Website. Handelingen die naar het oordeel van Talent Inn niet passen binnen de doelstelling van het Online Portaal en/ of de Website, zullen door Talent Inn onverwijld en zonder nadere aankondiging daartoe worden verwijderd.

3.6. Talent Inn is bevoegd om bij handelingen door een Kandidaat die naar het oordeel van Talent Inn niet passen binnen de doelstelling van het Online Portaal en/of de Website, de overeenkomst met de Kandidaat met onmiddellijke ingang op te zeggen en hem / haar de toegang tot zijn of haar Account te ontzeggen.

3.7. Het Online Portaal en/of de Website bevatten hyperlinks waarmee de Kandidaat de Website en/of het Online Portaal verlaat en op websites van derden terechtkomt. Talent Inn heeft geen zeggenschap over deze websites of diensten. Het kan daarom zo zijn dat op het gebruik van deze websites of diensten van derden andere voorwaarden van toepassing zijn. Talent Inn accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) deze websites of diensten van derden.

3.8. Talent Inn is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Kandidaat, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op het Online Portaal en/of de Website en/of in de Service aan te brengen.

3.9. Talent Inn is niet gehouden om – al dan niet op verzoek van een Kandidaat – bepaalde functionaliteiten van de Service en/of het Online Portaal en/of de Website te behouden, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

3.10. Talent Inn garandeert niet dat (alle onderdelen van) het Online Portaal en/of de Website en/of in de Service te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Talent Inn is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Kandidaat voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van het Online Portaal en/of de Website en/of in de Service.

3.11. Kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder een internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van het Online Portaal en/of de Website en/of de Service. Talent Inn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten voortkomend uit het gebruik van telecommunicatie die via de telecommunicatieprovider in rekening worden gebracht.

4. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SERVICE

4.1. Talent Inn is een gratis Service voor de Kandidaat die tot doel heeft de Kandidaat in staat te stellen een nieuwe vaste functie te vinden. Door middel van online registratie maakt de Kandidaat een Account aan dat, nadat Kandidaat toestemming heeft gegeven voor het verwerken van (persoons) gegevens en akkoord is gegaan met onderliggende Algemene Gebruiksvoorwaarden, toegang geeft tot een persoonlijk Online Portaal. Na het aanmaken van het Account ontstaat de Overeenkomst. Binnen het Online Portaal wordt de Kandidaat de mogelijkheid gegeven zich zo goed en volledig mogelijk te presenteren. Naast hard skills en curriculum vitae faciliteert Talent Inn ook de presentatie van andere aspecten, zoals persoonlijkheid, cognitieve vaardigheden en voorkeuren met betrekking tot de werkomgeving (het Profiel). Hiertoe werkt Talent Inn samen met verschillende partners. Binnen het Online Portaal kan de Kandidaat direct solliciteren op interessante vacatures bij verschillende Bedrijven. Talent Inn kan de Kandidaat ook benaderen voor een vacature bij een Bedrijf. Via de Service brengt Talent Inn de Kandidaat in contact met het Bedrijf en start de sollicitatie procedure van dit betreffende Bedrijf.

4.2. De door Talent Inn geleverde Service kwalificeert als een inspanningsverplichting. Talent Inn schiet niet toerekenbaar tekort jegens Kandidaat en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Kandidaat indien Kandidaat er om welke reden dan ook niet in slaagt om een nieuwe vaste functie te vinden via gebruikmaking van de Service van Talent Inn.  

4.3. Bij registratie, het aanmaken van een Account alsmede bij het gebruik van de Service worden (persoons)gegevens aan Talent Inn verstrekt. De Kandidaat geeft Talent Inn toestemming deze gegevens te verwerken. Talent Inn verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de wet. In het op de Website beschikbare Privacy Statement wordt omschreven onder welke voorwaarden Talent Inn persoonsgegevens verwerkt en opslaat. Dit Privacy Statement is integraal onder deze Algemene Gebruiksvoorwaarden opgenomen en vormt een onlosmakelijk onderdeel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Indien een Kandidaat zich akkoord verklaart met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden dan verklaart hij / zij zich tevens akkoord met voornoemde Privacy Statement.

4.4. Talent Inn maakt gebruik van de diensten van derde partijen bijvoorbeeld ten behoeve van het assessment. Talent Inn heeft geen zeggenschap over deze diensten. Het kan daarom zo zijn dat op het gebruik van deze websites of diensten van derden andere voorwaarden van toepassing zijn. Talent Inn accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) deze websites of diensten van derden.  

4.5. Kandidaat geeft hierbij ondubbelzinnig toestemming zijn of haar gegevens te delen met derden, waaronder assessment providers, in het kader van de Service die Talent Inn verleent. De Kandidaat begrijpt dat hieronder in ieder geval valt het delen van (persoons)gegeven, zoals opgenomen in het Online Portaal of anderszins verzameld als onderdeel van de Service, met Bedrijven in het kader van een sollicitatie van de Kandidaat, op eigen initiatief of op initiatief van Talent Inn, op een vacature bij het Bedrijf. In relatie tot een vacature bij een Bedrijf geeft de Kandidaat Talent Inn hierbij toestemming contact met hem / haar op te nemen via telefoon, mail of via een ander communicatiemiddel.

4.6. Talent Inn behoudt zich het recht voor om, wanneer er volgens haar sprake is van een onvoldoende match tussen een Kandidaat en de functie / werkzaamheden, en/of vereiste kwalificaties dan wel competenties, en/of salarisindicatie, en/of de werkomgeving / cultuur van het Bedrijf, de sollicitatie van een Kandidaat te weigeren.

4.7. Kandidaat staat er jegens Talent Inn voor in dat de informatie die hij of zij tijdens registratie, aanmaken van het Account en bij het invullen en aanleveren van het Profiel verstrekt compleet, actueel en juist is. Kandidaat erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor de optimale werking van de Service. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken.

4.8. Kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn (inlog)gegevens. Het is Kandidaat niet toegestaan zijn (inlog)gegevens aan derden te verstrekken. Kandidaat is aansprakelijk voor al het gebruik, waarbij via de (inlog)gegevens van het Online Portaal gebruik wordt gemaakt. Talent Inn mag ervan uitgaan dat de Kandidaat daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn (inlog)gegevens.

4.9. Zodra de Kandidaat weet of reden heeft te vermoeden dat zijn (inlog)gegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Kandidaat direct Talent Inn daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn of haar eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van zijn of haar wachtwoord.

4.10. De registratie en het aanmaken van een Account en Online Portaal wordt binnen 5 werkdagen gevalideerd door Talent Inn. In het kader van deze validatie kan Talent Inn additionele informatie vragen van de Kandidaat. Talent Inn behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, elke aanvraag tot registratie te aanvaarden of te weigeren. Pas na validatie kan de Kandidaat gebruik maken van de Service van Talent Inn.

4.11. Kandidaat heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Service kosteloos te staken en het Account te (laten) verwijderen.

4.12. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Talent Inn ten dienste staan, is Talent Inn te allen tijde, zonder opgave van reden en/of voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens een Kandidaat, gerechtigd om de activiteiten van een Kandidaat in verband met de Service (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren diensten te verlenen, in het bijzonder – maar  niet daartoe beperkt – indien: 1) Kandidaat in strijd handelt met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden; 2) Talent Inn van mening is dat (een) handeling(en) van een Kandidaat schade of aansprakelijkheid aan hem of haar zelf, andere Kandidaten, derden of Talent Inn kan toebrengen.

 5. UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES

5.1. Talent Inn is  niet aansprakelijk voor enige schade die de Kandidaat of een derde lijdt als gevolg van het gebruik van de Service van Talent Inn, tijdens registratie, het aanmaken van het Account en / of gebruik van het Online Portaal, behoudens in geval sprake is van opzet of grove nalatigheid zijdens Talent Inn, in welk geval Talent Inn slechts aansprakelijk kan worden gehouden voor de directe schade van de Kandidaat of de derde in kwestie en maximaal tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De totale aansprakelijkheid van Talent Inn jegens de Kandidaat zal nooit meer dan EUR 500.000 bedragen.

5.2. Gebruiker vrijwaart Talent Inn hierbij tegen alle aanspraken van derden, welke aanspraken op enigerlei wijze verbandhouden met of voortvloeien uit handelingen verricht door de Kandidaat bij het door gebruik van de Service van Talent Inn, registratie, het aanmaken van het Account en / of gebruik van het Online Portaal. 

5.3. Iedere aansprakelijkheid van Talent Inn voor andere dan directe schade is uitgesloten.

5.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Talent Inn wordt gemeld. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

6. OVERMACHT

6.1. Talent Inn is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de Service indien sprake is van overmacht.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Service, waaronder de Website en het Online Portaal, alsmede de via de Service toegankelijk gemaakte informatie, berusten bij Talent Inn en/of haar licentiegevers.

7.2. Onder de voorwaarden die in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, geeft Talent Inn de Kandidaat een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Service, waaronder het Online Portaal, voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

7.3. Niets in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan een Kandidaat over te dragen of afstand te doen van enige intellectueel eigendomsrecht.

 8. WIJZIGING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

8.1. Talent Inn mag deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde eenzijdig wijzigen indien omstandigheden of wetswijzigingen dat verlangen. Zodra sprake is van een nieuwe versie zal deze beschikbaar worden gesteld op de Website(s). Deze nieuwe versie zal ter aanvaarding aan Kandidaat worden voorgelegd op de eerst volgende keer dat hij of zij inlogt op zijn / haar Online Portaal of op een andere manier van de Service van Talent Inn gebruik maakt. Indien de Kandidaat niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Gebruiksvoorwaarden, is Talent Inn bevoegd het Account van de Kandidaat te verwijderen of te besluiten de Service niet langer aan de Kandidaat aan te bieden.

 9. SLOTBEPALINGEN

9.1. Indien enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet bindend is of wordt, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden onverkort van toepassing. Talent Inn zal in dat geval de ongeldige of niet bindende bepaling vervangen door een bepaling die geldig en bindend is en waarvan de strekking, gezien de inhoud en doel van de overeenkomst, zoveel mogelijk gelijk is aan de ongeldige of niet bindende bepaling.

9.2. Voor klachten kunnen Kandidaten zich wenden tot Talent Inn. Klachten worden schriftelijk ingediend op het volgende adres Oostzeedijk 62 te Rotterdam of per e-mail naar info@talentinn.com.

10. NEDERLANDS RECHT EN NEDERLANDSE RECHTER

10.1. De Nederlandse versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is doorslaggevend.

10.2. Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en alle overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn dan wel hiermee samenhangen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn dan wel hiermee samenhangen, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 3-11-2020

 

Algemene Voorwaarden